roll wave

roll wave là gì? Ý nghĩa của từ roll wave sóng lăn

  • roll wave là gì ?

  • Ý nghĩa của từ roll wave là gì ?
  • roll wave là gì trong toán học ?
  • roll wave dịch
  • roll wave dictionary
  • roll wave là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ roll wave trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ roll wave trong toán học
  • roll wave tiếng việt là gì ?
  • What is roll wave in english ?