rigidity

rigidity là gì? Ý nghĩa của từ rigidity tính cứng

  • rigidity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rigidity là gì ?
  • rigidity là gì trong toán học ?
  • rigidity dịch
  • rigidity dictionary
  • rigidity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rigidity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rigidity trong toán học
  • rigidity tiếng việt là gì ?
  • What is rigidity in english ?