rigid

rigid là gì? Ý nghĩa của từ rigid cứng rắn

  • rigid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rigid là gì ?
  • rigid là gì trong toán học ?
  • rigid dịch
  • rigid dictionary
  • rigid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rigid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rigid trong toán học
  • rigid tiếng việt là gì ?
  • What is rigid in english ?