rigid frame

rigid frame là gì? Ý nghĩa của từ rigid frame Cơ.dàn cứng

  • rigid frame là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rigid frame là gì ?
  • rigid frame là gì trong toán học ?
  • rigid frame dịch
  • rigid frame dictionary
  • rigid frame là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rigid frame trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rigid frame trong toán học
  • rigid frame tiếng việt là gì ?
  • What is rigid frame in english ?