rigid body

rigid body là gì? Ý nghĩa của từ rigid body vl.vật rắn (tuyệt đối)

  • rigid body là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rigid body là gì ?
  • rigid body là gì trong toán học ?
  • rigid body dịch
  • rigid body dictionary
  • rigid body là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rigid body trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rigid body trong toán học
  • rigid body tiếng việt là gì ?
  • What is rigid body in english ?