rigid body displacement

rigid body displacement là gì? Ý nghĩa của từ rigid body displacement sự dời chỗ cứng

  • rigid body displacement là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rigid body displacement là gì ?
  • rigid body displacement là gì trong toán học ?
  • rigid body displacement dịch
  • rigid body displacement dictionary
  • rigid body displacement là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rigid body displacement trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rigid body displacement trong toán học
  • rigid body displacement tiếng việt là gì ?
  • What is rigid body displacement in english ?