right-handed oriented trihedral

right-handed oriented trihedral là gì? Ý nghĩa của từ right-handed oriented trihedral tam diện định hướng bên phải

  • right-handed oriented trihedral là gì ?

  • Ý nghĩa của từ right-handed oriented trihedral là gì ?
  • right-handed oriented trihedral là gì trong toán học ?
  • right-handed oriented trihedral dịch
  • right-handed oriented trihedral dictionary
  • right-handed oriented trihedral là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ right-handed oriented trihedral trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ right-handed oriented trihedral trong toán học
  • right-handed oriented trihedral tiếng việt là gì ?
  • What is right-handed oriented trihedral in english ?