right circular cylinder

right circular cylinder là gì? Ý nghĩa của từ right circular cylinder hình trụ tròn phẳng

  • right circular cylinder là gì ?

  • Ý nghĩa của từ right circular cylinder là gì ?
  • right circular cylinder là gì trong toán học ?
  • right circular cylinder dịch
  • right circular cylinder dictionary
  • right circular cylinder là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ right circular cylinder trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ right circular cylinder trong toán học
  • right circular cylinder tiếng việt là gì ?
  • What is right circular cylinder in english ?