right circular cone

right circular cone là gì? Ý nghĩa của từ right circular cone nón tròn phẳng

  • right circular cone là gì ?

  • Ý nghĩa của từ right circular cone là gì ?
  • right circular cone là gì trong toán học ?
  • right circular cone dịch
  • right circular cone dictionary
  • right circular cone là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ right circular cone trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ right circular cone trong toán học
  • right circular cone tiếng việt là gì ?
  • What is right circular cone in english ?