rhomboid

rhomboid là gì? Ý nghĩa của từ rhomboid hình tà hành (mà không phải là chữ nhật hoặc hình thoi)

  • rhomboid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rhomboid là gì ?
  • rhomboid là gì trong toán học ?
  • rhomboid dịch
  • rhomboid dictionary
  • rhomboid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rhomboid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rhomboid trong toán học
  • rhomboid tiếng việt là gì ?
  • What is rhomboid in english ?