revolve

revolve là gì? Ý nghĩa của từ revolve quay, tròn xoay; tv. chuyển động vòng quanh

  • revolve là gì ?

  • Ý nghĩa của từ revolve là gì ?
  • revolve là gì trong toán học ?
  • revolve dịch
  • revolve dictionary
  • revolve là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ revolve trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ revolve trong toán học
  • revolve tiếng việt là gì ?
  • What is revolve in english ?