revolution

revolution là gì? Ý nghĩa của từ revolution [sự, phép] xoay, quay; sự tiến hóa; tv. sự chuyển động vòng quanh

  • revolution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ revolution là gì ?
  • revolution là gì trong toán học ?
  • revolution dịch
  • revolution dictionary
  • revolution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ revolution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ revolution trong toán học
  • revolution tiếng việt là gì ?
  • What is revolution in english ?