reversible

reversible là gì? Ý nghĩa của từ reversible khả nghịch, thuận nghịch

  • reversible là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reversible là gì ?
  • reversible là gì trong toán học ?
  • reversible dịch
  • reversible dictionary
  • reversible là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reversible trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reversible trong toán học
  • reversible tiếng việt là gì ?
  • What is reversible in english ?