reverse

reverse là gì? Ý nghĩa của từ reverse ngược, nghịch đảo

  • reverse là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reverse là gì ?
  • reverse là gì trong toán học ?
  • reverse dịch
  • reverse dictionary
  • reverse là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reverse trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reverse trong toán học
  • reverse tiếng việt là gì ?
  • What is reverse in english ?