revenue

revenue là gì? Ý nghĩa của từ revenue kt.thu nhập hàng năm (của nhà nước); điều khoản thu nhập; sự thu thuế

  • revenue là gì ?

  • Ý nghĩa của từ revenue là gì ?
  • revenue là gì trong toán học ?
  • revenue dịch
  • revenue dictionary
  • revenue là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ revenue trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ revenue trong toán học
  • revenue tiếng việt là gì ?
  • What is revenue in english ?