retrospective equation

retrospective equation là gì? Ý nghĩa của từ retrospective equation phương trình cho phân phối quá khứ

  • retrospective equation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ retrospective equation là gì ?
  • retrospective equation là gì trong toán học ?
  • retrospective equation dịch
  • retrospective equation dictionary
  • retrospective equation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ retrospective equation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ retrospective equation trong toán học
  • retrospective equation tiếng việt là gì ?
  • What is retrospective equation in english ?