retroaction

retroaction là gì? Ý nghĩa của từ retroaction tác động ngược lại

  • retroaction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ retroaction là gì ?
  • retroaction là gì trong toán học ?
  • retroaction dịch
  • retroaction dictionary
  • retroaction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ retroaction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ retroaction trong toán học
  • retroaction tiếng việt là gì ?
  • What is retroaction in english ?