resonator

resonator là gì? Ý nghĩa của từ resonator vl.cái cộng hưởng

  • resonator là gì ?

  • Ý nghĩa của từ resonator là gì ?
  • resonator là gì trong toán học ?
  • resonator dịch
  • resonator dictionary
  • resonator là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ resonator trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ resonator trong toán học
  • resonator tiếng việt là gì ?
  • What is resonator in english ?