residue

residue là gì? Ý nghĩa của từ residue thặng dư, phần dư, phần còn lại, phần dư thừa

  • residue là gì ?

  • Ý nghĩa của từ residue là gì ?
  • residue là gì trong toán học ?
  • residue dịch
  • residue dictionary
  • residue là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ residue trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ residue trong toán học
  • residue tiếng việt là gì ?
  • What is residue in english ?