residual set

residual set là gì? Ý nghĩa của từ residual set tập hợp dư

  • residual set là gì ?

  • Ý nghĩa của từ residual set là gì ?
  • residual set là gì trong toán học ?
  • residual set dịch
  • residual set dictionary
  • residual set là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ residual set trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ residual set trong toán học
  • residual set tiếng việt là gì ?
  • What is residual set in english ?