representative sampler

representative sampler là gì? Ý nghĩa của từ representative sampler mẫu đại diện

  • representative sampler là gì ?

  • Ý nghĩa của từ representative sampler là gì ?
  • representative sampler là gì trong toán học ?
  • representative sampler dịch
  • representative sampler dictionary
  • representative sampler là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ representative sampler trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ representative sampler trong toán học
  • representative sampler tiếng việt là gì ?
  • What is representative sampler in english ?