representative module

representative module là gì? Ý nghĩa của từ representative module môđun đại diện

  • representative module là gì ?

  • Ý nghĩa của từ representative module là gì ?
  • representative module là gì trong toán học ?
  • representative module dịch
  • representative module dictionary
  • representative module là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ representative module trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ representative module trong toán học
  • representative module tiếng việt là gì ?
  • What is representative module in english ?