representative

representative là gì? Ý nghĩa của từ representative biểu diễn đại diện

  • representative là gì ?

  • Ý nghĩa của từ representative là gì ?
  • representative là gì trong toán học ?
  • representative dịch
  • representative dictionary
  • representative là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ representative trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ representative trong toán học
  • representative tiếng việt là gì ?
  • What is representative in english ?