repetitive

repetitive là gì? Ý nghĩa của từ repetitive lặp

  • repetitive là gì ?

  • Ý nghĩa của từ repetitive là gì ?
  • repetitive là gì trong toán học ?
  • repetitive dịch
  • repetitive dictionary
  • repetitive là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ repetitive trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ repetitive trong toán học
  • repetitive tiếng việt là gì ?
  • What is repetitive in english ?