remote signalling

remote signalling là gì? Ý nghĩa của từ remote signalling sự báo hiệu từ xa

  • remote signalling là gì ?

  • Ý nghĩa của từ remote signalling là gì ?
  • remote signalling là gì trong toán học ?
  • remote signalling dịch
  • remote signalling dictionary
  • remote signalling là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ remote signalling trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ remote signalling trong toán học
  • remote signalling tiếng việt là gì ?
  • What is remote signalling in english ?