relay

relay là gì? Ý nghĩa của từ relay mt.rơle // [truyền, đặt] rơle

  • relay là gì ?

  • Ý nghĩa của từ relay là gì ?
  • relay là gì trong toán học ?
  • relay dịch
  • relay dictionary
  • relay là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ relay trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ relay trong toán học
  • relay tiếng việt là gì ?
  • What is relay in english ?