relaxation method

relaxation method là gì? Ý nghĩa của từ relaxation method phương pháp giảm dư

  • relaxation method là gì ?

  • Ý nghĩa của từ relaxation method là gì ?
  • relaxation method là gì trong toán học ?
  • relaxation method dịch
  • relaxation method dictionary
  • relaxation method là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ relaxation method trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ relaxation method trong toán học
  • relaxation method tiếng việt là gì ?
  • What is relaxation method in english ?