reiforced plate

reiforced plate là gì? Ý nghĩa của từ reiforced plate tấm được gia cố

  • reiforced plate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reiforced plate là gì ?
  • reiforced plate là gì trong toán học ?
  • reiforced plate dịch
  • reiforced plate dictionary
  • reiforced plate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reiforced plate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reiforced plate trong toán học
  • reiforced plate tiếng việt là gì ?
  • What is reiforced plate in english ?