regulate

regulate là gì? Ý nghĩa của từ regulate điều chỉnh

  • regulate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ regulate là gì ?
  • regulate là gì trong toán học ?
  • regulate dịch
  • regulate dictionary
  • regulate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ regulate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ regulate trong toán học
  • regulate tiếng việt là gì ?
  • What is regulate in english ?