regular surface

regular surface là gì? Ý nghĩa của từ regular surface mặt chính quy

  • regular surface là gì ?

  • Ý nghĩa của từ regular surface là gì ?
  • regular surface là gì trong toán học ?
  • regular surface dịch
  • regular surface dictionary
  • regular surface là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ regular surface trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ regular surface trong toán học
  • regular surface tiếng việt là gì ?
  • What is regular surface in english ?