regressor

regressor là gì? Ý nghĩa của từ regressor tk.biến hồi quy độc lập

  • regressor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ regressor là gì ?
  • regressor là gì trong toán học ?
  • regressor dịch
  • regressor dictionary
  • regressor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ regressor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ regressor trong toán học
  • regressor tiếng việt là gì ?
  • What is regressor in english ?