regressive

regressive là gì? Ý nghĩa của từ regressive hồi quy, đệ quy

  • regressive là gì ?

  • Ý nghĩa của từ regressive là gì ?
  • regressive là gì trong toán học ?
  • regressive dịch
  • regressive dictionary
  • regressive là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ regressive trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ regressive trong toán học
  • regressive tiếng việt là gì ?
  • What is regressive in english ?