register

register là gì? Ý nghĩa của từ register mt.cái ghi, thanh ghi

  • register là gì ?

  • Ý nghĩa của từ register là gì ?
  • register là gì trong toán học ?
  • register dịch
  • register dictionary
  • register là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ register trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ register trong toán học
  • register tiếng việt là gì ?
  • What is register in english ?