refutable

refutable là gì? Ý nghĩa của từ refutable log.bác bỏ được

  • refutable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ refutable là gì ?
  • refutable là gì trong toán học ?
  • refutable dịch
  • refutable dictionary
  • refutable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ refutable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ refutable trong toán học
  • refutable tiếng việt là gì ?
  • What is refutable in english ?