refractor

refractor là gì? Ý nghĩa của từ refractor vl.kính viễn vọng khúc xạ

  • refractor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ refractor là gì ?
  • refractor là gì trong toán học ?
  • refractor dịch
  • refractor dictionary
  • refractor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ refractor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ refractor trong toán học
  • refractor tiếng việt là gì ?
  • What is refractor in english ?