refraction loss

refraction loss là gì? Ý nghĩa của từ refraction loss tổn thất khúc xạ

  • refraction loss là gì ?

  • Ý nghĩa của từ refraction loss là gì ?
  • refraction loss là gì trong toán học ?
  • refraction loss dịch
  • refraction loss dictionary
  • refraction loss là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ refraction loss trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ refraction loss trong toán học
  • refraction loss tiếng việt là gì ?
  • What is refraction loss in english ?