reflection

reflection là gì? Ý nghĩa của từ reflection sự phản xạ, sự đối xứng; ảnh, phép nhân chiếu

  • reflection là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reflection là gì ?
  • reflection là gì trong toán học ?
  • reflection dịch
  • reflection dictionary
  • reflection là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reflection trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reflection trong toán học
  • reflection tiếng việt là gì ?
  • What is reflection in english ?