reflection in a point

reflection in a point là gì? Ý nghĩa của từ reflection in a point phép đỗi xứng qua một điểm

  • reflection in a point là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reflection in a point là gì ?
  • reflection in a point là gì trong toán học ?
  • reflection in a point dịch
  • reflection in a point dictionary
  • reflection in a point là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reflection in a point trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reflection in a point trong toán học
  • reflection in a point tiếng việt là gì ?
  • What is reflection in a point in english ?