refinement

refinement là gì? Ý nghĩa của từ refinement đs.sự làm mịn, cái mịn

  • refinement là gì ?

  • Ý nghĩa của từ refinement là gì ?
  • refinement là gì trong toán học ?
  • refinement dịch
  • refinement dictionary
  • refinement là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ refinement trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ refinement trong toán học
  • refinement tiếng việt là gì ?
  • What is refinement in english ?