refereence data

refereence data là gì? Ý nghĩa của từ refereence data dữ kiện tham khảo, số liệu tham khảo

  • refereence data là gì ?

  • Ý nghĩa của từ refereence data là gì ?
  • refereence data là gì trong toán học ?
  • refereence data dịch
  • refereence data dictionary
  • refereence data là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ refereence data trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ refereence data trong toán học
  • refereence data tiếng việt là gì ?
  • What is refereence data in english ?