recursive realizability

recursive realizability là gì? Ý nghĩa của từ recursive realizability tính thực hiện được đệ quy

  • recursive realizability là gì ?

  • Ý nghĩa của từ recursive realizability là gì ?
  • recursive realizability là gì trong toán học ?
  • recursive realizability dịch
  • recursive realizability dictionary
  • recursive realizability là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ recursive realizability trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ recursive realizability trong toán học
  • recursive realizability tiếng việt là gì ?
  • What is recursive realizability in english ?