recurrence

recurrence là gì? Ý nghĩa của từ recurrence phép truy toán

  • recurrence là gì ?

  • Ý nghĩa của từ recurrence là gì ?
  • recurrence là gì trong toán học ?
  • recurrence dịch
  • recurrence dictionary
  • recurrence là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ recurrence trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ recurrence trong toán học
  • recurrence tiếng việt là gì ?
  • What is recurrence in english ?