rectangular prism

rectangular prism là gì? Ý nghĩa của từ rectangular prism lăng trụ chữ nhật

  • rectangular prism là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rectangular prism là gì ?
  • rectangular prism là gì trong toán học ?
  • rectangular prism dịch
  • rectangular prism dictionary
  • rectangular prism là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rectangular prism trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rectangular prism trong toán học
  • rectangular prism tiếng việt là gì ?
  • What is rectangular prism in english ?