rectangular plate

rectangular plate là gì? Ý nghĩa của từ rectangular plate bản hình chữ nhật

  • rectangular plate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ rectangular plate là gì ?
  • rectangular plate là gì trong toán học ?
  • rectangular plate dịch
  • rectangular plate dictionary
  • rectangular plate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ rectangular plate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ rectangular plate trong toán học
  • rectangular plate tiếng việt là gì ?
  • What is rectangular plate in english ?