recover

recover là gì? Ý nghĩa của từ recover phục hồi

  • recover là gì ?

  • Ý nghĩa của từ recover là gì ?
  • recover là gì trong toán học ?
  • recover dịch
  • recover dictionary
  • recover là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ recover trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ recover trong toán học
  • recover tiếng việt là gì ?
  • What is recover in english ?