record

record là gì? Ý nghĩa của từ record sự ghi

  • record là gì ?

  • Ý nghĩa của từ record là gì ?
  • record là gì trong toán học ?
  • record dịch
  • record dictionary
  • record là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ record trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ record trong toán học
  • record tiếng việt là gì ?
  • What is record in english ?