reciprocal ratio

reciprocal ratio là gì? Ý nghĩa của từ reciprocal ratio tỷ lệ nghịch

  • reciprocal ratio là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reciprocal ratio là gì ?
  • reciprocal ratio là gì trong toán học ?
  • reciprocal ratio dịch
  • reciprocal ratio dictionary
  • reciprocal ratio là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reciprocal ratio trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reciprocal ratio trong toán học
  • reciprocal ratio tiếng việt là gì ?
  • What is reciprocal ratio in english ?