reciprocal function

reciprocal function là gì? Ý nghĩa của từ reciprocal function hàm thuận nghịch

  • reciprocal function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reciprocal function là gì ?
  • reciprocal function là gì trong toán học ?
  • reciprocal function dịch
  • reciprocal function dictionary
  • reciprocal function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reciprocal function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reciprocal function trong toán học
  • reciprocal function tiếng việt là gì ?
  • What is reciprocal function in english ?