recent

recent là gì? Ý nghĩa của từ recent vừa qua, gần đây

  • recent là gì ?

  • Ý nghĩa của từ recent là gì ?
  • recent là gì trong toán học ?
  • recent dịch
  • recent dictionary
  • recent là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ recent trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ recent trong toán học
  • recent tiếng việt là gì ?
  • What is recent in english ?