reasonning

reasonning là gì? Ý nghĩa của từ reasonning sự biện luận, biện lý

  • reasonning là gì ?

  • Ý nghĩa của từ reasonning là gì ?
  • reasonning là gì trong toán học ?
  • reasonning dịch
  • reasonning dictionary
  • reasonning là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ reasonning trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ reasonning trong toán học
  • reasonning tiếng việt là gì ?
  • What is reasonning in english ?